Koronavirus (COVID-19) OMEZENÍ PRODEJE INFORMACE klikněte ZDE PRODEJ PRO PODNIKATELE A ŽIVNOSTNÍKY JE NEPŘERUŠEN!
X

PRODEJ PRO PODNIKATELE A ŽIVNOSTNÍKY JE NEPŘERUŠEN!

PRO KONEČNĚ SPOTŘEBITELE JE MOŽNÝ VÝDEJ POUZE OBJEDNÁNÉHO ZBOŽÍ
PŘES ESHOP WWW.KAPO.CZ

VŠECHNY NAŠE ČESKÉ PRODEJNY JSOU OTEVŘENÉ PODLE KLASICKÉ OTEVÍRACÍ DOBY

VÝDEJ ULOŽENKY TAKÉ NEPŘERUŠEN

CHIRODERM spray 115ml dezinfekce

Kapalný dezinfekcní alkoholový přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou a na dezinfekci pokožky před invazivními zákroky Spektrum účinku baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní, sporicidní, MRSA - ABCTMV Ks v balení 28 Ks na paletě 2688 Hygienická dezinfekce rukou
...
Výrobce: ALTER, s.r.o.
10510201
105,00 Kč / 127,05 Kč
V košíku: 0
Tabulky velikostí

Kapalný dezinfekcní alkoholový přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou a na dezinfekci pokožky před invazivními zákroky

Spektrum účinku
baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní, sporicidní, MRSA - ABCTMV
Ks v balení 28
Ks na paletě 2688
Hygienická dezinfekce rukou
Po umytí rukou se nanese na suchou pokožku a nechá se zaschnout.
Chirurgická dezinfekce rukou
Po předešlém umytí rukou obvyklým způsobem se nanese na ruce a předloktí 2 x 5 ml a nechá se zaschnout.
Dezinfekce kůže před invazivním zákrokem
Nanese se potřebné množství koncentrátu a nechá se zaschnout.
Rychlá dezinfekce povrchů a předmětů
Nastříkáním na plochu nebo na předmět a nechat zaschnout.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Signální slovo:        NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty)

H225                        Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H318                        Způsobuje vážné poškození očí

H336                        Může způsobit ospalost nebo závratě

H412                        Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty)

P102                        Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210                         Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233                        Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P261                        Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů

P273                        Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280                        Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P304+P340               PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P310                        Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501                        Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě

propan-2-ol 42g/100g

propan-1-ol 28g/100g

bifenyl-2-ol   0,45g/100g

kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethylamonium-chloridy 0,3g/100g

Parfém, D- LIMONENE

Kapalný dezinfekcní alkoholový přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou a na dezinfekci pokožky před invazivními zákroky

Spektrum účinku
baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní, sporicidní, MRSA - ABCTMV
Ks v balení 28
Ks na paletě 2688
Hygienická dezinfekce rukou
Po umytí rukou se nanese na suchou pokožku a nechá se zaschnout.
Chirurgická dezinfekce rukou
Po předešlém umytí rukou obvyklým způsobem se nanese na ruce a předloktí 2 x 5 ml a nechá se zaschnout.
Dezinfekce kůže před invazivním zákrokem
Nanese se potřebné množství koncentrátu a nechá se zaschnout.
Rychlá dezinfekce povrchů a předmětů
Nastříkáním na plochu nebo na předmět a nechat zaschnout.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Signální slovo:        NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty)

H225                        Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H318                        Způsobuje vážné poškození očí

H336                        Může způsobit ospalost nebo závratě

H412                        Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty)

P102                        Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210                         Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233                        Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P261                        Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů

P273                        Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280                        Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P304+P340               PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P310                        Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501                        Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě

propan-2-ol 42g/100g

propan-1-ol 28g/100g

bifenyl-2-ol   0,45g/100g

kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethylamonium-chloridy 0,3g/100g

Parfém, D- LIMONENE

Zákazníci, kteří koupilii tento produkt, také zakoupili

JAR 450ml

Jar díky svému účinnému složení umyje hodně mastného nádobí. Je koncentrovaný, takže jedna kapka stačí na umytí spousty nádobí. Dobrý pro každodenní mytí nádobí: od skleniček po hrnce a pánve. Příjemná vůně okolo dřezu při umývání nádobí. Návod na použití: Počet kapek přizpůsobte množství a typu zn
...
24,57 Kč

Toaletní papír HARMONY EXCLUSIVE, 3-vrstvý, 8ks

Toaletní papír 3-vrstvý HARMONY EXCLUSIVE PURE. Recykl, bílý s ražbou, balení á 8ks.
...
49,00 Kč

HOUBIČKA NA NÁDOBÍ s abrazivní vrstvou

Houbička na nádobí s abrazivní vrstvou. Krabice obsahuje 50 balení po 10ks.
...
11,76 Kč

Kartáček na ruce

Plastové těleso, syntetická vlákna, různé barvy.
...
11,00 Kč

Respirátor REFIL 711 refil FFP1 s ventilkem

Respirátory REFIL jsou jednorázově použitelné celofiltrační polomasky. • Refil 711 - třída - FFP1 - s výdechovým ventilkem - STANDARD LINE • Splňují požadavky ČSN EN 149 a chrání uživatele ve znečištěném pracovním ovzduší proti pevným částicím a vodním aerosolům v koncentracích nepřevyšujících čtyř
...
52,70 Kč